Matter-anti-matter no.4

Matter-anti-matter no.4 2010 80x80x3.5cm enamel on oil on panel

<<< Previous | Next >>>