Matter-anti-matter no.2

Matter-anti-matter no.2 2010 80x80x3.5cm enamel on oil on p

<<< Previous | Next >>>